Medlemskapsavtal

Åtkomst och användning av Webbplatsens medlemsområden tillhandahålls till dig av HOMITO under förutsättningen att du godkänner villkoren och bestämmelserna i detta Medlemskapsavtal och i Användarvillkoren, och genom att besöka eller använda Webbplatsens medlemsområden ska du anses godkänna villkoren och bestämmelserna i detta Medlemskapsavtal och i Användarvillkoren. Om du inte samtycker till att godkänna och följa detta Medlemskapsavtal och Användarvillkoren ska du inte besöka eller använda Webbplatsens medlemsområden. I händelse av diskrepanser mellan detta Medlemskapsavtal och Användarvillkoren, ska villkoren i detta Medlemskapsavtal gälla.
HOMITO förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra hela eller delar av detta Medlemskapsavtal och ändringarna ska träda i kraft omedelbart när de meddelas på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsens medlemsområden efter publiceringen av ett sådant meddelande ska utgöra ditt bindande godkännande av villkoren och bestämmelserna i detta Medlemskapsavtal, samt alla ändringar som gjorts av HOMITO enligt ovan. Om villkoren och bestämmelserna i detta Medlemskapsavtal vid något tillfälle inte längre är acceptabla för dig ska du omedelbart sluta använda Webbplatsens medlemsområden.
1. Credits för annonser och nyheter
Credits för annonser och publicering av nyheter kan köpas från inköpssidan för credits på Webbplatsens medlemsområde. Credits kan köpas online med VISA, MasterCard, AMEX, PayPal eller med bonuscheck.
Priset för credits som köps via Webbplatsen ska vara det pris som anges på Webbplatsen vid inköpstillfället. När du anger dina kreditkortsuppgifter garanterar du att det är du som är innehavare av kortet och att de angivna faktureringsuppgifterna är korrekta. Genom att köpa produkten eller tjänsten beviljar du HOMITO rätten att debitera det angivna kreditkortet eller PayPal-kontot totalbeloppet för köpet.

Om du bor i Nya Zeeland, Indien, Förenade Arabemiraten eller Thailand och väljer att betala med ett kreditkort för att köpa ett credit pack kommer betalningen att behandlas via en europeisk förvärvare och utgöra ett avtal mellan dig och Getty Images Internationell. Du ansvarar för alla tillämpliga skatter och eventuella avgifter från tredje part (inklusive men inte begränsat till kreditkortsavgifter, valutaavgifter och gränsöverskridande avgifter).
Om du är bosatt i Brasilien och köper credits med ditt kreditkort ska du också anses samtycka till följande:
a) Du beviljar oss, och betalningsleverantörer som kan behandla betalningar åt oss, rätten att avsluta valutakontrakt och remittera medel i samband med betalningar som utförs via kreditkort.
b) Eventuella betalningsleverantörer som behandlar transaktioner åt oss ansvarar inte för debitering av skatter som kan uppstå från denna åtgärd.

2. Användning av innehåll
Du bekräftar att Webbplatsen innehåller eller kan innehålla information, programvara, foton, illustrationer, ljudfiler, videofiler, animationer, flashfiler, datafiler, kodavsnitt eller annat material (sammantaget ”Innehåll”) som skyddas av upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter tillhörande HOMITO och deras samarbetspartners eller andra tredje parter (även andra medlemmar).
Du får inte, helt eller delvis, ändra, publicera, skicka, överföra eller sälja, återskapa, skapa härledda verk från, distribuera, framföra, visa, bakåtkompilera eller på något sätt utnyttja Innehåll förutom på det sätt som uttryckligen tillåts i detta Medlemskapsavtal eller i något annat avtal som ingås vid den tidpunkt då sådant Innehåll hämtas (såsom ett Licensavtal för innehåll).

3. Registreringsuppgifter och kontosäkerhet
Vad gäller din användning av Webbplatsen samtycker du till att: (a) tillhandahålla korrekt, uppdaterad och fullständig information om dig i formulär för registrering på Webbplatsen (”Registreringsuppgifter”), (b) omedelbart uppdatera och hålla Registreringsuppgifter och annan information som du tillhandahåller HOMITO uppdaterade, aktuella och fullständiga, (c) hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, (d) meddela HOMITO omedelbart angående obehörig användning av ditt konto eller annan överträdelse av säkerheten, (e) åta dig allt ansvar för all aktivitet som inträffar genom användning av ditt konto och (f) ta alla risker för obehörig åtkomst till Registreringsuppgifter och annan information som du tillhandahåller HOMITO.

4. Uppförandekod
Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för ändamål som är olagliga eller som inte tillåts i detta Avtal. Du samtycker till att du när du överför innehåll till eller kommunicerar via Webbplatsen, inklusive i forum, chattrum eller andra utväxlingar (ett “Forum”) som nås via Webbplatsen, inte ska göra något av följande (som omfattar utan att begränsas till):
◦ Förtala, begå övergrepp på, trakassera, förfölja eller hota andra eller på annat sätt bryta mot andras juridiska rätter (som rätt till privatliv).
◦ Publicera, lägga upp, distribuera eller sprida innehåll eller material som är förtalande, kränkande, stötande, pornografiskt, sexuellt, vulgärt eller olagligt.
◦ Ladda upp eller på annat sätt överföra filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella rättigheter (eller integritets- eller sekretessrätter) om du inte äger rättigheterna till dessa eller har beviljats de nödvändiga tillstånden.
◦ Ladda upp eller på annat sätt överföra filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara som kan skada eller begränsa funktionen i andra datorer.
◦ Ta bort upphovsrättserkännanden, juridiska meddelanden eller äganderättsmeddelanden eller etiketter i någon fil som laddas upp.
◦ Förfalska ursprunget eller källan för programvara eller material som ingår i en fil som överförs.
◦ Annonsera eller erbjuda att sälja varor eller tjänster eller bedriva eller vidarebefordra enkäter, tävlingar eller kedjebrev.
◦ Hämta filer som lagts upp av andra användare på ett Forum om du vet, eller rimligen bör veta, att dessa inte kan distribueras lagligt.
◦ Använda kommunikation eller Innehåll eller annan information du erhåller via Webbplatsen på ett sätt som konkurrerar med Webbplatsen eller HOMITOs verksamhet.
5. Du bekräftar att kommunikation via Forum är öppen för alla, inte privat. Dessutom bekräftar du att ingen kommunikation rörande en tredje part eller något Innehåll stöds av HOMITO och att ingen kommunikation rörande en tredje part eller något Innehåll ska anses ha granskats, valts ut eller godkänts av HOMITO. I enlighet med vad som anges nedan förbehåller sig HOMITO rätten att oavsett orsak och utan meddelande ta bort kommunikation, Innehåll eller annat material som lagts upp på Webbplatsen.
Du samtycker också till att inte använda Webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen eller störa någon annan parts användning och erfarenhet av Webbplatsen. Du samtycker också till att inte försöka få obehörig åtkomst till andra HOMITO-medlemmars konton, datorsystem eller nätverk förknippade med Webbplatsen. Du samtycker också till att inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på sätt som inte gjorts tillgängliga eller tillhandahållits genom Webbplatsen.

6. Hantering av innehåll
HOMITO ska inte och kan inte granska all kommunikation eller allt Innehåll som laddas upp på Webbplatsen och ansvarar inte för innehållet i sådan kommunikation eller sådant Innehåll. Utan att det påverkar det föregående ska HOMITO förbehållas rätten att ta bort, flytta eller redigera kommunikation eller Innehåll som HOMITO, helt efter eget gottfinnande, fastställer bryter mot eller kan bryta mot detta Medlemskapsavtal eller på annat sätt inte anses acceptabelt. Du är ensamt ansvarig för all kommunikation som görs och allt Innehåll du laddar upp under ditt Medlemsnamn. HOMITO har rätten, men inte skyldigheten, att korrigera fel eller utelämnanden i Innehåll, som fastställs helt efter eget gottfinnande. Du bekräftar att all granskning av Innehåll som utförs av HOMITO för att bedöma Accepterat innehåll endast sker som en artighet.
HOMITO respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber att våra användare gör detsamma. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör en kränkning av upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på något annat sätt, ber vi dig underrätta HOMITO om denna kränkning enligt anvisningarna under Underrättelser och förfaranden vid anmälan av kränkningar i Användarvillkoren.

7. Konfidentiell information
Du bekräftar att Konfidentiell information (definierad nedan) som erhålls när du ingår detta Medlemskapsavtal och använder Webbplatsen utgör värdefull, konfidentiell och äganderättsskyddad information som tillhör HOMITO och deras licensgivare. Du samtycker till att, under Medlemskapsavtalets giltighetstid och därefter, inte använda eller avslöja för någon annan person denna Konfidentiella information utan skriftligt medgivande från HOMITO, förutom i den utsträckning som specifikt tillåts under detta Medlemskapsavtal eller som krävs av tillämplig lagstiftning.
Vid tillämpningen av detta Medlemskapsavtal ska “Konfidentiell information” utgöra data, information, dokument, programvara eller material som rör HOMITOs affärsverksamhet och ledning, deras medlemmar, samarbetspartners, licensgivare eller licenstagare, och som betecknas som konfidentiell eller rimligen kan betraktas som konfidentiell, inklusive men inte begränsat till: affärsmodeller och verksamhet, processer, produkter, design, priser, kampanjer, affärsplaner, affärsmöjligheter, ekonomi, forskning, utveckling, know-how, företagshemligheter, utbildningsmaterial, personal, kunder, metoder, webbplatsinnehåll som tillhör andra samt andra immateriella rättigheter.

8. Skadeslöshet
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla skadelösa HOMITO och deras samarbetspartners och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, partners och agenter (sammantaget ”HOMITO-parter”) från och mot krav, skyldigheter, förluster, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden på en advokat- och klientbasis) som ådragits av HOMITO-parter i samband med: (i) användning eller påstådd användning av Webbplatsen under ditt Medlemsnamn som utförs av någon person, oavsett om du tillåtit det, (ii) eller till följd av kommunikation som görs eller Innehåll som laddas upp under ditt Medlemsnamn, eller (iii) att du bryter mot detta Medlemskapsavtal. HOMITO förbehåller sig rätten att, på din bekostnad, anta det exklusiva försvaret och kontrollen över något ärende som annars är föremål för gottgörelse av dig, och i ett sådant fall samtycker du till att samarbeta med HOMITOs försvar gällande dessa anspråk.

9. Löptid och avslutning
Detta Medlemskapsavtal gäller tills det sägs upp. Du kan när som helst säga upp detta Medlemskapsavtal genom att kontakta oss eller genom någon annan skriftlig kommunikation som godkänns av HOMITO och som möjliggör bekräftelse av din identitet och din avsikt att avsluta. HOMITO förbehåller sig rätten att när som helst, helt efter eget gottfinnande, begränsa, inaktivera eller säga upp din rätt att få åtkomst till Webbplatsens medlemsområden, oavsett orsak och utan meddelande eller ansvar. HOMITO kan när som helst ändra, inaktivera eller avsluta hela eller delar av Webbplatsen, även funktioners, databasers eller Innehållets tillgänglighet, utan meddelande eller ansvar.
HOMITO kan också avsluta eller inaktivera din åtkomst till Webbplatsens medlemsområden till följd av inaktivitet, som definieras som att du inte besökt Webbplatsens medlemsområden under en längre tid, som rimligen fastställs av HOMITO.
Uppsägningen av detta Medlemskapsavtal befriar dig inte från din skyldighet att betala de belopp som ska betalas till HOMITO under detta Medlemskapsavtal eller din skyldighet att inte använda Webbplatsens medlemsområden eller Innehåll förutom på de sätt som tillåts under detta Medlemskapsavtal eller något annat avtal som ingås vid den tidpunkt då sådant Innehåll hämtas (såsom ett Licensavtal för innehåll). Uppsägning av detta Medlemskapsavtal ska ske utan att det påverkar HOMITOs rättigheter, försvar och ansvarsbegränsningar som anges i detta Medlemskapsavtal, och dessa rättigheter, försvar och ansvarsbegränsningar ska fortsätta att gälla trots uppsägningen av detta Medlemskapsavtal.
När din åtkomst till Webbplatsens medlemsområden sägs upp ska du samtycka till att avsäga dig alla credits för hämtning som du har kvar på ditt konto.

10. Ansvarsfriskrivning
Webbplatsen, inräknat allt innehåll på denna, tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckta eller underförstådda påståenden, garantier eller villkor, inklusive men inte begränsat till underförstådda påståenden, garantier eller villkor avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. HOMITO påstår inte och garanterar inte att webbplatsen eller något innehåll uppfyller dina krav eller att användningen av dessa ska vara fri från avbrott eller fel.
HOMITO påstår inte och garanterar inte att webbplatsen eller något innehåll tillgängligt för hämtning via webbplatsen är fria från virus eller liknande kontamination eller destruktiva element.

11. Begränsning av ansvarsskyldighet
Du tar ansvar och risk för användning av webbplatsen, inklusive och utan begränsning innehåll eller information som finns på denna.
Under inga omständigheter ska HOMITO eller någon av deras chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, partners, licensgivare eller agenter hållas ansvariga för oförutsedda, indirekta, bestraffande, avskräckande eller följdskador (inklusive ersättning för utebliven vinst, avbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust) i samband med eventuella anspråk, förluster, skador, åtgärder, rättsmål eller andra förfaranden som uppstår under eller till följd av detta avtal, inklusive men inte begränsat till användningen av, tillit till, tillgång till eller utnyttjande av webbplatsen, innehållet eller någon del av dessa, eller några rättigheter som du beviljats under detta avtal, även om HOMITO har informerats om risken för sådana skador, oberoende av om agerandet grundar sig på kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), kränkning av immateriella rättigheter eller annat.
I varje förekommande fall ska HOMITOs totala samlade skadeståndsskyldighet under detta medlemskapsavtal eller i samband med användningen eller nyttjandet av hela eller delar av webbplatsen eller innehållet på något sätt inte överstiga fem Euro (5,00 €).
I vissa jurisdiktioner tillåts inte begränsning eller uteslutande av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador och därför gäller kanske inte ovanstående begränsning eller uteslutning dig. I sådana jurisdiktioner ska ansvaret hos HOMITO eller någon av deras chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, partners eller agenter begränsas i den största utsträckning som tillåts enligt lag.

12. Ålder och ansvar
Du intygar att du uppfyller juridiska ålderskrav för att använda Webbplatsen och åta dig bindande juridiska skyldigheter för eventuella skadeståndsskyldigheter du kan ådra dig till följd av din användning av Webbplatsen. Du samtycker till att ansvara för all din användning av Webbplatsen (samt användningen av ditt Medlemsnamn som görs av andra, inklusive men inte begränsat till minderåriga i ditt hushåll). Du samtycker till att övervaka minderårigas användning av Webbplatsen under ditt namn eller konto.

13. Tillämplig lag
Webbplatsen styrs, drivs och administreras av HOMITO från Sverige. Webbplatsen kan besökas från andra länder runtom i världen. Varje jurisdiktion har lagar som kan skilja sig från lagstiftningen i provinsen Sverige och när du besöker Webbplatsen ska du därmed bekräfta och samtycka till att detta Medlemskapsavtal styrs av lagstiftningen i Sverige och som tillämpas där (utan hänvisning till dess lagvalsregler). Du ska härmed oåterkalleligen acceptera den exklusiva jurisdiktionen tillhörande domstolarna i Sverige vad gäller ämnena i detta i Medlemskapsavtal. Detta Medlemskapsavtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och tillämpningen av denna ska uttryckligen undantas.
Du samtycker till att du delges eventuella nödvändiga underrättelser eller processer som angår dig med e-postmeddelande, rekommenderat brev eller expressbud med leveransbevis, adresserat till den adress eller den kontaktinformation som du lämnat vid den tidpunkt då du först fått tillgång till Webbplatsens medlemsområden, eller till andra adresser som du skriftligen delgett oss från tid till annan.
Eventuella tvister som uppstår till följd av, under eller i samband med detta Medlemskapsavtal, inklusive men inte begränsat till dess giltighet, tolkning, prestationer och överträdelser, ska lösas genom skiljedomsförfarande i Stockholm, Sverige, i den form som gäller vid tidpunkten då skiljedomsförfarandet begärs.
Om HOMITO är skyldiga att gå till domstol eller skiljenämnd för att genomdriva någon av sina rättigheter eller att samla in några avgifter, samtycker du till att ersätta HOMITO för advokatkostnader, andra kostnader och utlägg om HOMITO är framgångsrika.

14. Allmänt
Du ska specifikt samtycka till och bekräfta att du har, utöver villkoren i detta Medlemskapsavtal, granskat villkoren i Användarvillkoren och övriga avtal som kan införlivas genom hänvisning i dessa, och du samtycker till att vara bunden av dem i den utsträckning de införlivas i dessa.
HOMITOs underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av någon bestämmelse i detta Medlemskapsavtal ska inte tolkas som en friskrivning av någon bestämmelse eller rätt.
Om hela eller en del av någon bestämmelse i detta Medlemskapsavtal helt eller delvis inte kan verkställas, ska parterna, eller ifall parterna inte kan enas, en behörig domstol, ersätta hela eller en del av en bestämmelse med en verkställbar bestämmelse eller bestämmelser, som så nära som möjligt återspeglar villkoren för den ogenomförbara bestämmelsen eller dess delar. Detta Avtal gäller dig personligen och kan inte överlåtas av dig utan att först få ett skriftligt medgivande från HOMITO. HOMITO kan överlåta detta Avtal utan ditt medgivande till en annan part om en sådan part samtycker till att vara bunden av dess villkor.
Parterna har begärt att detta Medlemskapsavtal och alla dokument som rör det ska upprättas på engelska.

15. Kontakt
Om du har några frågor gällande Webbplatsen eller detta Medlemskapsavtal kan du kontakta oss.

16. Bekräftelse
Du bekräftar att du har läst igenom detta medlemskapsavtal, förstått det och samtyckt till att vara bunden av dess villkor och bestämmelser. Du bekräftar också att detta är den fullständiga och exklusiva redogörelsen för överenskommelsen mellan dig och HOMITO och att det ersätter alla förslag eller tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, samt all annan kommunikation mellan dig och HOMITO angående avtalet.